poika katsoo tietokonetta

Opiskelu Lappiassa

Kirjoittaja

Ammattiopintosäätiö
Ammattiopisto Lappiassa toimii ammattiopintosäätiö. Vähävaraiset opiskelijat voivat hakea ammattiopintosäätiöltä taloudellista avustusta opintoihinsa. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella mistä ilmenee opiskelijan nimi, kotipaikka, opintolinja ja vuosiluokka.

Kerro hakemuksessa vapaamuotoisesti perheen nykyinen tilanne (perheen jäsenten lukumäärä, perheen tulot, mahdolliset velat, asumismuoto).

Laita hakemuksen liitteeksi: palkkatodistukset/Kelan maksuosoitukset työttömyydestä/eläkepäätöksettoimeentulopäätökset ja asumistukipäätöksettositteet lainoista ja osamaksuista.

Voit toimittaa hakemukset kuraattori Maria Granforsille, puh. 050 430 3111, maria.granfors(at)lappia.fi (Kemi) tai kuraattori Anni Hellevaaralle, puh. 050 470 8022, anni.hellevaara(at)lappia.fi (Tornio).

Arviointi
Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä tehtävillä näytöillä, tutkinnon osittain.  Arviointiasteikko on perustutkinnoissa 1-5 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty.  Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen arvioi opettaja arviointiasteikolla 1-5.

Arvioinnin tarkistamisen oikaisu
Omaohjaaja perehdyttää opiskelijan arvioinnin tarkistamismenettelyyn opiskelijan orientaation yhteydessä. Näytön yhteydessä tarkistusmenettely kerrotaan näytön/muun osaamisen osoittamisen palautekeskustelussa. Opiskelija saa tiedon tarkistamismenettelystä arviointipäätöksestä lähetetystä sähköpostista. Opiskelijalla on oikeus pyytää työelämätoimikunnalta arvioinnin oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa tarkistuspäätöksen tiedoksisaannista.

Menettelyohjeet löytyvät kokonaisuudessaan alakohtaisesta osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta.

Erityinen tuki
Erityisen tuen tarpeet huomioidaan HOKS:in laadinnan ja päivitysten yhteydessä. Opiskelijalla, joka tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea, on oikeus erityiseen tukeen. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Erityistä tukea koskeviin kysymyksiin vastaavat Lappian erityisopettajat. 

Henkilökohtaistaminen
Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Opiskelijoiden yksilölliset polut kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Lappiassa henkilökohtaistamisen aloittamisesta vastaa omaohjaaja. 

HOKS tehdään opiskelijoille, jotka suorittavat 

 • perustutkinnon 
 • ammattitutkinnon 
 • erikoisammattitutkinnon 
 • tai edellä mainittujen tutkintojen tutkinnon osan/ osia. 

HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muista osaamisen osoittamista sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta.  

Omaohjaajat tarkistavat opiskelijoiden HOKS:t jaksojen vaihteessa ja HOKS päivitetään aina tietojen muuttuessa. 

Jos opinnot eivät etene
Lappiassa on sitouduttu Pysy raiteilla toimintamallin mukaiseen toimintaan. Jos opiskelijan opinnot eivät etene, poissaolot lisääntyvät ja koulumenestys laskee ilman selkeää syytä, otetaan asia heti puheeksi opiskelijan kanssa. Myös opiskelijaa kannustetaan kertomaan huolensa heti, kun hän kokee tarvitsevansa tukea. Elleivät opiskelijan opinnot etene, hänet voidaan ohjata mm. paja/Valma-opintoihin. 

Lukio-opinnot
Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös lukio-opintoja ja suorittaa yhtä aikaa ylioppilastutkinto tai laajentaa ammattiosaamista valitsemalla lukio-opintoja. Jokaisen kahta tutkintoa aloittavan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti opinto-ohjaajalle ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Kahta tutkintoa suorittavat opiskelevat vaihtojaksoperiaatteella eli jakson aikana on vain joko ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja.  

Omaohjaaja
Omaohjaajan tehtävänä on kulkea opiskelijan rinnalla ammatillisen koulutuksen alusta työelämän alkuun. Hän on opiskelijan apuna ja tukena sekä koordinoi yhteistyötä opiskelun tukipalveluihin ja muihin sidosryhmiin. Omaohjaaja tuntee opiskelijansa hyvin seuraten opintojen etenemistä ja poissaoloja. Omaohjaaja käynnistää viivytyksettä toimet opintojen etenemisen tukemiseksi, mikäli opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti. Omaohjaajan tunteja pidetään riittävän usein, erityisesti aina ennen siirtymävaiheita, esimerkiksi oppimiskenttien vaihdot ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen siirtymiset. Omaohjaajan tunnilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kuunnellaan opiskelijoiden mahdollisia huolia ja kysymyksiä. 

Opintojen rahoitus
Lue Opintonsa aloittavalle-sivulta.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
Osana ammatillisia opintoja voidaan tarjota opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Niiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan opiskelutaitoja ja antaa edellytyksiä suoriutua tutkintokoulutuksesta.   

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kautta voi saada tukea 

 • Alan sanaston oppimiseen 
 • Alaan liittyvien kirjallisten aineistojen tuottamiseen 
 • Matemaattisiin perusvalmiuksiin 
 • Erilaisiin kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviin haasteisiin 
 • Tietoteknisiin taitoihin 
 • Motivaation ja keskittymiskyvyn löytämiseen 
 • Tarvittaessa voidaan tukea myös opiskelijan arjen- ja elämänhallintaa 

Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus sopii sekä nuorille että aikuisille. Voit suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, osaamisalaopintoja tai muuta ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Opiskelija hankkii itse työpaikan. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täältä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opintojen alussa selvitetään kattavasti opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. Tunnistamisessa käytetään opiskelijan toimittamia asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä. Osaamisen tunnustajat täyttävät opiskelijan kanssa keskusteltuaan osaamisen tunnustamislomakkeen Wilmaan ja lähettävät tarvittaessa suoritukset arvioitaviksi ko. opintojen opettajille. Jos aiemmat suoritukset ovat voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia, ne voidaan sisällyttää suoraan ilman erillistä arviointia. Osaamisen tunnustamisesta vastaa alalle nimetty henkilö, esimerkiksi opinto-ohjaaja, joka tekee tarvittavat merkinnät myös järjestelmissä olevaan HOKS:iin.

Palaute osaamisen kehittymisestä
Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja arvioivat säännöllisesti opiskelijan osaamisen kehittymistä ja HOKS:n tavoitteiden saavuttamista. Palaute näkyy Wilmassa ja opintosuoritusotteella ammattitaitovaatimuksittain merkinnällä ”saavutettu” tai ”vaatii harjoitusta”.  

Poissaolot
Opinnoista poissaoleminen kirjataan joka päivä Wilmaan. Poissaolon syy tulee aina selvittää.  

Toteutussuunnitelmat
Ammattiopisto Lappian koulutusten toteutussuunnitelmat löytyvät ePerusteet-palvelusta.  

Tutkintokoulutus
Tutkintokoulutus on ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai sen osan tai osien suorittaminen. Ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Näistä 145 osaamispistettä on ammatillisia tutkinnon osia ja 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia.  Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120 tai 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnot 160 tai 180 osaamispistettä. 

Työelämässä oppiminen (TEO)
Osa ammatillisen opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista opiskellaan työpaikoilla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työelämässä oppimista varten tehdään kirjallinen koulutussopimus tai oppisopimus. Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan, joka käy työpaikoilla ohjauskäynneillä. TEO-jaksoilla työpaikoilla noudatetaan työelämän ja työpaikan työaikoja. Jakson lopulla käydään arviointikeskustelu, jossa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä käyvät läpi opiskelijan työskentelyä, kokemuksia ja oppimista. Pääosa näytöistä annetaan työelämässä oppimisen aikana. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista voi suorittaa myös ulkomailla.